Меѓународна соработка

BULLFROGS BALLET PRODUCTION
Во декември 2017 година Bullfrogs Ballet Production склучи договор за меѓународна соработка
со Институт за уметнички танц – Белград, во состав на Факултетот за инженерски менаџмент
за Универзитетот „Унион- Никола Тесла” Република Србија.
Фондација за момчиња на Bullfrogs Ballet School