Техника за балетски развој

BULLFROGS BALLET SCHOOL
 • Техника за балетски развој

  ТЕХНИКА ЗА БАЛЕТСКИ РАЗВОЈ (Progressing Ballet Technique – PBT)

  ПБТ е иновативна програма развиена од Marie Walton-Mahon за учениците да можат да ја разберат важноста и суштината на мускулната меморија, за постигнување на личните успеси во класичниот балет. Самата техника предвидува работење со големи топки, мали топки и ластици, кои поради нивната мобилна природа ги тераат учениците да се фокусираат на одржување на баланс, но и на правилно поставување на телото, развивајќи мускулна меморија за класичните балетски вежби. Техниката вклучува и корективни вежби за искривувања во грбот и нозете во три нивоа, јуниор, сениор и напредно. Оваа техника не престанува да се развива секојдневно. Секој месец Marie Walton-Mahon открива нови вежби кои ги споделува со сертифицираните педагози за оваа техника.

  Во создавањето и развивањето на оваа техника се вклучени и физиотерапевти кои преку анализа на вежбите изјавуваат дека оваа техника е одлична за правилно развивање на телото и избегнување од непосакувани деформитети на телото кои можат да бидат производ на неправилно поставено тело.

  ТЕХНИКА ЗА БАЛЕТСКИ РАЗВОЈ – ОСНОВНО НИВО

  Основното ПБТ ниво или јуниор програмата ја фокусира наставната програма на мускулната меморија која внимателно се демонстрира со јасни инструкции. Раната обука е многу важна за учениците кои изучуваат класичен балет од причина што точно се изучува правилното држење на телото и поставувањето на телото, а сето ова полека се усогласува со часовите по класичен балет на учениците. Секоја вежба се фокусира на мускулната меморија и е внимателно демонстрирана со јасни инструкции на педагозите.

  ТЕХНИКА ЗА БАЛЕТСКИ РАЗВОЈ – СРЕДНО НИВО

  Средното ПБТ ниво или сениор програмата е развиена за да се разбере длабочината на тренингот на мускулите и за уште поголемо подобрување во класичниот балет. Во ова ниво се вклучуваат низа вежби кои се покомплексни за разлика од основното ниво. Во ова ниво учениците треба да ги почувствуваат точните групи на мускулите кои проектираат движење, вклучувајќи го точното усогласување на движењата, па на овој начин линијата на движењето станува поразбирлива за учениците. На часовите се користи класична музика за балетски часови која е соодветна на дадените вежби.

  ТЕХНИКА ЗА БАЛЕТСКИ РАЗВОЈ – НАПРЕДНО НИВО

  Заради зголемената популарност на преходните две ПБТ програми и позитивните реакции од сите корисници во светот, Marie Walton-Mahon започнува да ја создава и програмата за напредно ниво.
  Во ова ниво се изучуваат најкомплексните вежби за оние кои се веќе определени за класичниот балет како нивна идна професија. Често се случува некои вежби во класичниот час да бидат многу напорни и тешко да се реализираат во средина на салата.
  Во ова ниво се вклучуваат и вежби со посебни ластици кои се врзани на грбот и создаваат отпор при вежбањето, правејќи го корпусот и грбот посилни. Оваа програма исто така се фокусира на обука на момчиња, за безбедно подготвување на нивното тело за дуетски танцови парчиња (pas de deux).

  РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ТЕХНИКА НА БАЛЕТСКИ РАЗВОЈ

  Техника за балетски развој – Основно ниво

  Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 6 години на почетокот од учебната година.
  Петок, 17:00 – 18:00, сала 2, педагог Александра Никифоровски

  Техника за балетски развој– Средно ниво

  Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 10 години на почетокот од учебната година.
  Петок, 18:00 – 19:00, сала 2, педагог Александра Никифоровски

  Техника за балетски развој – Напредно ниво

  Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 12 години на почетокот од учебната година
  Не е формирана група за напредно ниво.

  ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

  Запишување во балетското училиште

  Запишувањето на нови ученици во Bullfrogs Ballet School се врши преку аудиција, за да се одреди во кое ниво ученикот треба да посетува настава.
  За учениците кои се веќе запишани, прераспределбата во групи се прави според достигнатото знаење во претходната година.
  Аплицирање вршат сите ученици, електронски, во одреден рок, за да направат резервација на местото на ученикот со пополнување на онлајн формулар на

  Сeкој родител задолжително треба потпише договор за запишување на почетокот на првиот час на своето дете, за да го финализира уписот во училиштето.
  Со потпишување на договорот за запишување согласни сте за почитување на овој правилник на работа.

  Секој ученик може да биде отпишан во било кое време од тековната година со потпишување на договор за отпишување. Ученикот се смета за запишан се додека не биде потпишан договор за отпишување. Месечнот надомест за часовите за балетска уметност за секој ученик се пресметува се додека не се изврши договор за отпишување.

  Месечен надомест за часовите за балетска уметност

  За балетските часови за кои се склучува договор за упис, родителот/старателот на ученикот е должен за цело времетраење на договорот да исплаќа месечен паричен надомест на училиштето, предвиден во договорот, зависно во кое ниво, програма и предвидена школарина за тековната година каде ученикот посетува настава.

  Доколку родителот/старателот на ученикот го извести овластеното лице на училиштето дека ученикот би отсуствувал од сите закажани редовни часови во тековниот месец, истиот е должен да уплати половина од определениот месечен надомест за часови.

  Во секој друг случај, како и во случај на присуство на само дел од редовните часови во тековниот месец родителот/старателот на детето е должен да го уплати целиот износ.

  Паричниот надомест родителот/старателот на ученикот е должен да го уплати најдоцна до 10-тиот ден во тековниот месец. Училиштето издава фактури за тековниот месец и уплатата се врши исклучиво преку електонски пат. Фактурите се испраќаат по електронска пошта до 3-тиот ден во тековниот месец. Доколку испратите барање за издавање на фактура во печена форма, училиштето ќе Ви го овозможи истото. Горенаведениот износ се однесува за месечната работа на училиштето.

  Период на настава

  Со потпишувањето на договорот и пополнување на онлајн формуларот за регистрација, родителот го запишува детето во програмата предвидена за него во соодветното ниво кое го одредило училиштето по посета на демо часот.

  Спроведувањето на програмата ќе се изведува во два семестри. Првиот семестар започнува од 01 септември до 31 јануари секоја тековна година. Вториот семестар започнува од 01 февруари и трае до 15 јуни секоја тековна година. Буллфрогс Продуцтион во месец мај ги обработува часовите од втората половина на месец јуни, како би можел вториот семестар да се затвори на 15 јуни. Овие часови се обработуваат со цел целосно да биде реализирана програмата во времетраење од 10 месеци. Во правилникот кој го добивате во прилог на овој договор, се наведени точните датуми за обработување на наставата. Агендата за точното време на обработка на часовите во месец мај, родителот ја добива по електронски пат, најдоцна до 01.04 во тековната година. Доколку, родителот не го извести училиштето, дека ученикот нема да ги посетува часовите во месец мај (за месец јуни) пред почетокот на тековниот месец, училиштето ќе смета дека ученикот ќе биде присутен и истото ќе го наплати по редовната цена за месечниот надомест.

  Датуми за обработување на четири часа (15.06-30.06) се:

  1. Прв час на 10.05.2019
  2. Втор час на 17.05.2019

  Времето кога ќе се одржат овие дополнителни часови се утврдува 1 месец пред реализирањето.

  Комуникација со родители

  Комуникацијата со родителите се одвива исклучиво преку електонска пошта. Секој родител еднаш месечно (на последниот час од месецот) може да присуствува на часот за да го проследи прогресот на своето дете. Дoполнителни кратки информации можете да добиете и на некои од нашите телефони 070 221790 и 2 3080325. Приемен ден за состанок со педагозите можете да закажете по електорснки пат.

  Годишни балетски концерти

  На крајот на секоја учебна година Bullfrogs Ballet School изведува годишен балетски концерт, а во текот на годината се исполнува репертоар на постоечките претстави.

  Учеството во балетските концерти не е задолжително. Аплицирањето за учество во годишниот балетски рецитал е преку пополнување на онлајн апликација, која се испраќа до учениците најмалку 4 месеци пред премиерното изведување.
  Костимите за балетките концерти не се финансирани од училиштето.

  Редовноста на пробите за балетските концерти се од исклучителна важност бидејќи на овие проби се работи на дополнително музичко и техничко изедначување на учениците во кореографиите.

  Периодот на одвивање на ваквите проби е околу 2 месеци, а пред започнување на истите секој ученик добива распоред на пробите кој треба да се почитува. Препорачуваме максимум отусуство од една проба за оние ученици кои го потврдиле своето учество во претставите.

  Доколку ученикот не ги посетува пробите и редовните часови, или пак има прекумерни отсусутва, неговото учество во претставата ќе биде со помал интензитет, зависно од присуството на редовните часови и закажаните проби. Учеството на ученикот е загарантирано доколку се придржувате на горенаведните правила.

  Балетски претстави и редовност на проби за истите

  Балетските претстави кои се под наша продукција и може да се подготвуваат/изведуваат низ текот на целата учебна година, се прават исклучиво со аудиција. Улогите и учеството на учениците во овие претстави е според нивото на знаење кое го поседуваат.

  Редовноста на пробите за балетските претстави е од исклучителна важност бидејќи на овие проби се работи на дополнително музичко и техничко изедначување на учениците во кореографиите. Периодот на одвивање на ваквите проби е околу 2 месеци, а пред започнување на истите секој ученик добива распоред на пробите кој треба да се почитува. Препорачуваме максимум отусуство од една проба за оние ученици кои го потврдиле своето учество во претставите.

  Доколку ученикот не ги посетува пробите, или пак има прекумерни отсусутва, ќе биде исклучен од проектот. Учеството на ученикот е загарантирано доколку се придржувате на горенаведните правила.

  Опрема

  За време на часовите по балет задолжително треба да се носи балетско трико, хулахопки во бела боја без апликации, меки балетски патики или шпиц патики. Целосната опрема се набавува во Bullfrogs Ballet School.
  За секоја група е предвидена различна боја на балетско трико, бидејќи учениците се униформирани.
  За подетални информации за чинењето на опремата и ББ Колекцијата кликнете ТУКА

  Коса

  Kосата задолжително треба да биде собрана во пунџа со укосници и шноли, кои можете да ги набавите во училиштето. Доколку имате потреба, во нашето училиште можете да посетите и обука.

  ШКОЛАРИНА СПОРЕД ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИКА ЗА БАЛЕТСКИ РАЗВОЈ

  Месечен надомест за часовите по балетска уметност

  За балетските часови за кои се склучува договор за упис, родителот/старателот на ученикот е должен за цело времетраење на договорот да исплаќа месечен паричен надомест на училиштето, во бруто износ од 1.500,00 денари со пресметано ДДВ од 18%.
  Училиштето нуди можност за семестрално плаќање кое се извршува по првите 10 дена од почетокот на семестарот. Цената на семестралното плаќање изнесува 6.750,00 со вклучено ДДВ, всушност со 10% попуст. Оваа опција можат да ја искористат ограничен број на ученици. Доколку би сакала да добиете информација за семестрално плаќање, контактирајте не на contact@bbschool.mk.

  Доколку родителот/старателот на ученикот го извести овластеното лице на училиштето дека ученикот би отсуствувал од сите закажани редовни часови во тековниот месец, истиот е должен да го извести училиштето по електронски пат пред почетокот на тековниот месец и да уплати половина од определениот месечен надомест за часови, односно бруто износ од 750,00 денари со пресметано ДДВ од 18% на истиот.

  Во секој друг случај и со присуство на само дел од редовните часови во тековниот месец родителот/старателот на детето е должен да го уплати целиот износ.

  За сите ученици кои се редовно запишани во училиштето, месечниот надомест за Техника за балетски развој изнесува 1000,00 денари.
  Паричниот надомест родителот/старателот на ученикот е должен да го уплати најдоцна до 10-тиот ден во тековниот месец, а за уплатата ќе ја изврши по добиена фактура на електронска пошта. Доколку имате потреба да Ви се доставува печатена форма од месечната фактура, треба да го известите училиштето на contact@bbschool.mk. Горенаведениот износ се однесува за месечната работа на училиштето.

  Апликациите за учебната година се одвиваат во три уписни рокови и се задолжителни за сите ученици на Bullfrogs Ballet School.

  Аплицирањето се врши по електронски пат со пополнување на формуларот подолу.

  Прв уписен рок: 15 август – 1 септември
  Втор уписен рок: 1 септември– 1 октомври
  Трет уписен рок: 15 јануари-1 февруари

  Доколку во првиот уписен рок се исполни капацитетот на училиштето, вториот и третиот уписен рок нема да се одржат.

  Задолжително е да го пополните и потпишете договорот за упис, кој можете да го симнете ТУКА и да го донесете во просториите на училиштето за верификување на истиот. Доколку сакате да добиете печатена форма од договорот, истата можете да ја побарате и подигнете во училиштето.

  За ученици кои продолжуваат со посетување настава:

  Веќе запишаните ученици кои за кои родителот или законскиот старател не извршил отпишување од училиштето заклучно 01 август во тековната година, училиштето смета дека ученикот го продолжува образованието во училиштето. Договорите потпишани со родителот или законскиот старател не се потпишуваат повторно. За новата распеделба на нивоата и групите на учениците, училиштето го известува родителот или законскиот старател по електронска пошта, каде јасно ќе го наведе терминнот и нивото во кое преминува ученикот во следната сезона.

  За новозапишани ученици:

  Со пополнување на електонската апликацијата се резервира место во училиштето, со што на ученикот му следува бесплатен демо час, кој може да се посети најдоцна пет работни дена од денот на поднесување на апликацијата. Во спротивно, по истекот на петте работни дена, Вашата апликација се смета за неважечка, поради ограничениот капацитет на училиштето.

  По посетата на демо часот одлучувате дали ќе биде склучен договорот за запишување во тековната година.

  Учениците кои за прв пат се запишуваат во училиштето се должни да го потпишат договорот на денот на првиот балетски час, во спротивно нема да можат да започнат со посетување на наставата.

  По потпишувањето на договорот ќе добиете известување на Вашата електронска адреса за сите потребни информации во однос на распоредот и термините на групите.

  Напомена: Договорот кој треба да го потпишете е нужно врзан за правилникот кој можете да го прочитате и превземете ТУКА.


  АПЛИКАЦИЈА

  * Ве молиме пополнете ги полињата со кирилична поддршка!

   Дата на раѓање:

   Колку пати неделно ќе посетува курс:

   Дали ќе посетува online настава или со физичко присуство:

   Online наставаНастава со физичко присуство

   Група:

   Вид на упис:

   ученикот за прв пат се запишува во ББСученикот веќе се школува во ББС

   Информации за родителот: