VI Одделение

  • Средно ниво: Балет VI

  • Учениците од оваа група мора да имаат најмалку 9 години на почетокот од учебната година.

    Во оваа група се посветува особено внимание на физичкиот, умствениот и емоционалниот развој на учениците. Вежбите на штап и на средина се покомплексни од оние во претходното ниво, а покрај малите скокови учениците изучуваат и поголеми скокови и основни балетски вртења. како и подготвителни вежби за пируети. На ова ниво учениците се подготвуваат за влез во напредните групи.

  • Како вашето дете да стане дел од BBS?