Годишен испит

BULLFROGS BALLET SCHOOL
  • Bullforgs Ballet School во својата годишна програма започнува да воведува годишен испит преку кој се оценува целогодишното работење на учениците и на професорите.

    Како комисија која го оценуваше овој испит беа балетските педагози: Снежана Филиповска, Елена Митевска и Ѓургица Јовановска.

    Испитот се состои од изведување на вежбите од годишната наставна програма покласичен балет, по која децата го учат материјалот во текот на целата година. На крајот од испитот учениците добиваа оцени и сугестии за подобрување на техниката и сеодредува степенот на развој на секој ученик одделно. Воедно во овој испит се оценува и и техниката на предавање на педагозите.

    На овој начин Bullfгоgs Ballet School се стреми да изгради систем за евалуација кој ќе ги зајакне вештините на учениците и на тој начин ќе го подобри квалитетот во балетското образование кое го нуди.

  • ФОТОГРАФИИ