Институт за уметнички танц

Белград, Република Србија
  • Во декември 2017 година Bullfrogs Ballet Production склучи договор за меѓународна соработка со Институт за уметнички танц – Белград, во состав на Факултетот за инженерство менаџмент за Универзитетот „Унион- Никола Тесла” Република Србија.

    Програмата на меѓународната соработка ги овозможува слетните активности: соработка во областа на високото образование во поглед на рационално користење на ресурсите, ангажирање на кадровските и организациските потенцијали за осовременување на наставата и воннаставните активности на наставниците, соработниците и студентите, реализација на заеднички уметнички и научни проекти (концерти, семинари, симпозиуми и предавања), размена на публикации и на друг стручен материјал како и останати уметнички активности.

    Повеќе за Институтот за уметнички танц – Белград на www.iui.rs/